Mozilla Firefox 72.0.2

Mozilla Firefox 72.0.2

Mozilla – 47,4MB – Freeware – Android Windows Mac
ra khỏi 4187 phiếu
Tiêu đề: Mozilla Firefox 72.0.2
Kích thước: 47,4MB
Yêu cầu:
  • Android
  • Windows
  • Mac
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 21/01/2020
Nhà phát hành: Mozilla
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!

Cài đặt

người sử dụng 119.915 UpdateStar có Mozilla Firefox cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản